** Cho F1 dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, được F3309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Nếu A là gen có vai trò át chế, kiểu gen của F1 và cá thể lai với nó lần lượt là:

A.

aaBb x AaBb.

B.

AaBb x Aabb.

C.

aaBb x AaBb hoặc AaBb x Aabb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...