** Cho F1 dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, được F3309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Nếu A là gen có vai trò át chế, kiểu gen của F1 và cá thể lai với nó lần lượt là:

A.

aaBb x AaBb.

B.

AaBb x Aabb.

C.

aaBb x AaBb hoặc AaBb x Aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBb x Aabb.

F1: AaBb x Aabb → F2  

                                     1 aaB-: 1 thân thấp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...