** Cho F1 dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, được F3309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Phát biểu nào sau đây đúng khi xét sự di truyền về một tính trạng?

1. Tỉ lệ kiểu hình 7 : 1 có thể xuất hiện đối với tương tác át chế hoặc cộng gộp.

2. Khi vai trò các gen trội khác nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác át chế.

3. Nếu vai trò các gen trội ngang nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác cộng gộp.

4. Tỉ lệ 7 : 1 có thể xuất hiện trong tương tác bổ sung.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 2, 3.

D.

1, 2, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 2, 3.

Tỉ lệ kiểu hình 7 : 1 có thể xuất hiện đối với tương tác át chế hoặc cộng gộp.

Khi vai trò các gen trội khác nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác át chế.

Nếu vai trò các gen trội ngang nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác cộng gộp.

Khi xét sự di truyền về một tính trạng, tỉ lệ 7 : 1 không xuất hiện ở bất cứ phép lai nào của tương tác bổ sung.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...