** Cho F1 dị hợp các cặp gen, kiểu hình quả tròn, to giao phối với cây quả bầu, nhỏ nhận được F2 có 91 cây quả bầu, to : 84 cây quả bầu, nhỏ : 56 cây quả tròn, nhỏ : 49 cây quả tròn, to. Biết vị quả do một gen quy định, quả to trội so với quả nhỏ.

Khi xét đến quy luật di truyền của cả 2 tính trạng, nhận định nào sau đây sai?

1. Ba cặp gen quy định 2 cặp tính trạng.

2. Hai cặp gen quy định tính trạng hình dạng quả phân li độc lập nhau.

3. Một trong các quy luật chi phối phép lai là liên kết gen.

4. Ba gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

Phương án đúng là:

A.

1, 3 ,4.

B.

3.

C.

2, 3.

D.

3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một trong các quy luật chi phối phép lai là liên kết gen.

+ D : quả to; d : quả nhỏ.

+ F2 phân li quả to : quả nhỏ = 1 : 1  F1 = Dd x dd.

+ F1 (AaBb, Dd) x (Aabb, dd) hoăc (AaBb, Dd) x (aaBBb,dd) → F2 có tỉ lệ 32,5 : 30 : 20 : 17,5 ≠ (5 : 3) (1 : 1). Suy ra 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và hoán vị gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...