** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 câỵ quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển.

Tính trạng màu sắc quả được chi phối bởi quy luật di truyền nào?

A.

Tác động bổ sung.

B.

Tác động át chế.

C.

Tác động cộng gộp.

D.

Quy luật phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tác động át chế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...