** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 747 cây quả trắng, ngọt : 249 cây quả vàng, ngọt : 248 cây quả vàng, chua : 83 cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định.

Tính trạng màu sắc quả được chi phối bởi quy luật di truyền nào?

A.

Quy luật phân li.

B.

Tác động cộng gộp.

C.

Tác động át chế.

D.

Tác động bổ sung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác động bổ sung.

Tính trạng màu sắc quả phân li 9 : 6 : 1 nên được di truyền theo quy luật tác động bổ sung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...