** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Cho biết tính trạng màu sắc hạt di truyền theo quy luật nào?

A.

Di truyền tế bào chất.

B.

Tác động cộng gộp.

C.

Tác động át chế.

D.

Tác động bổ sung.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...