** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định.

Nếu gen quy định cây thấp là B. Kiểu quy ước gen nào sau đây đúng?

A.

A-B- = aaB- = aabb: thân cao; A-bb: thân thấp.

B.

A-B- = A-bb = aaB-: thân cao; aabb: thân thấp. 

C.

A-B- = A-bb = aabb: thân cao; aaB-: thân thấp.

D.

A-B-: thân cao; A-bb = aaB- = aabb: thân thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...