** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định.

Nếu gen quy định cây thấp là B. Kiểu quy ước gen nào sau đây đúng?

A.

A-B- = aaB- = aabb: thân cao; A-bb: thân thấp.

B.

A-B- = A-bb = aaB-: thân cao; aabb: thân thấp. 

C.

A-B- = A-bb = aabb: thân cao; aaB-: thân thấp.

D.

A-B-: thân cao; A-bb = aaB- = aabb: thân thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A-B- = A-bb = aabb: thân cao; aaB-: thân thấp.

Quy ước: A-B- = A-bb = aabb: cây cao.

                                     aaB- : cây thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...