** Cho F1 dị hợp, các cặp gen, kiểu hình quả tròn, to giao phối với cây quả bầu, nhỏ nhận được F2 có 91 cây quả bầu, to : 84 cây quả bầu, nhỏ : 56 cây quả tròn, nhỏ : 49 cây quả tròn, to. Biết kích thước quả do một gen quy định, quả to trội so với quả nhỏ. Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật

A.

tương tác bổ trợ.

B.

tương tác át khuất.

C.

tương tác tích lũy.

D.

tương tác bổ trợ hoặc át chế.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...