** Cho F1 dị hợp các cặp gen, kiểu hình quả tròn, to giao phối với cây quả bầu, nhỏ nhận được F2 có 91 cây quả bầu, to : 84 cây quả bầu, nhỏ : 56 cây quả tròn, nhỏ : 49 cây quả tròn, to. Biết vị quả do một gen quy định, quả to trội so với quả nhỏ.

Cách quy ước nào sau đây hợp lí đối với tính trạng hình dạng quả?

A.

A-B-: quả tròn; A-bb = aaB- = aabb : quả bầu.

 

B.

A-B- = A-bb = aaB-: quả tròn; aabb : quả bầu.

C.

A-B- = A-bb = aabb : quả tròn; aaB-: quả bầu.

D.

A-B-: quả tròn; A-bb = aaB- = aabb: quả bầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A-B-: quả tròn; A-bb = aaB- = aabb : quả bầu.

Quy ước: A-B-: quả tròn.

             A-bb = aaB- = aabb : quả bầu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...