Cho đường thẳng  đi qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0), có vectơ chỉ phương  = (a ; b ; c) và mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 có vectơ pháp tuyến  = (A ; B ;C ). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

B.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

C.

d // (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

• Đường thẳng cắt mặt phẳng khi và chỉ khi  và  không vuông góc nên mệnh đề "d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0" sai và "d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0" đúng.
• Đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi     và d với (α) không có điểm chung nên mệnh đề "d // (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0" sai.
• Đường thẳng chứa trong mặt phẳng khi và chỉ khi     và d với (α) có điểm chung nên mệnh đề  sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...