Cho đường thẳng  đi qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0), có vectơ chỉ phương  = (a ; b ; c) và mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 có vectơ pháp tuyến  = (A ; B ;C ). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

B.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

C.

d // (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...