Cho đường thẳng  đi qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0), có vectơ chỉ phương  = (a ; b ; c) và mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 có vectơ pháp tuyến  = (A ; B ;C ). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

B.

d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

C.

d // (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

• Đường thẳng cắt mặt phẳng khi và chỉ khi  và  không vuông góc nên mệnh đề "d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0" sai và "d cắt (α) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0" đúng.
• Đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi     và d với (α) không có điểm chung nên mệnh đề "d // (α) ⇔ Aa + Bb + Cc = 0" sai.
• Đường thẳng chứa trong mặt phẳng khi và chỉ khi     và d với (α) có điểm chung nên mệnh đề  sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...