Cho đường thẳng (d) : y = mx - 3m và đồ thị (C) :. Trường hợp hai đồ thị (d) và (C) cắt nhau

tại ba điểm I, A, B. Giá trị nào của m để tam giác OAB vuông tại O (gốc tọa độ)?

A.

m = -3

B.

m = 

C.

m = -3 ± 2 hay m = 0

D.

m = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

m = -3 ± 2 hay m = 0

Hai đồ thị (d) và (C) cắt nhau tại điểm có hoành độ thỏa mãn:Ta có x = 3 là hoành độ điểm I, vậy (d) cắt (C) tại thêm hai điểm A, B có hoành độ x1, x2 là nghiệm của (1)

với điều kiện:

Khi đó x1+ x2 = -3 và x1.x2 = 3m.

Tam giác OAB vuông tại O (gốc toạ độ) khi:Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...