Cho đường thẳng (d) : y = mx - 3m và đồ thị (C) :. Trường hợp hai đồ thị (d) và (C) cắt nhau

tại ba điểm I, A, B. Giá trị nào của m để tam giác OAB vuông tại O (gốc tọa độ)?

A.

m = -3

B.

m = 

C.

m = -3 ± 2 hay m = 0

D.

m = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...