Cho đường thẳng D : x - 2y + 1 = 0. Nếu đường thẳng d qua điểm M(1 ; -1) và d song song với D, thì d có phương trình:

A.

x - 2y - 3 = 0.

B.

x - 2y + 5 = 0

C.

x - 2y + 3 = 0

D.

x + 2y + 1 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...