Cho đường cong (C): Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm phương án đúng:

A. (C) chỉ có tiệm cận đứng
B. (C) không có tiệm cận ngang
C. (C) có hai tiệm cận
D. (C) có ba tiệm cận
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...