Cho dung dịch NaOH vào dung dịch metyl amoni propionat. Phản ứng nào sau đây tương ứng với thí nghiệm này?

A.

CH3-CH2-COONH4 + NaOH CH3-CH2-COONa + NH3 + H2O.

B.

CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH  CH3-CH2-COONa + CH3NH2 + H2O.

C.

CH3-COO-CH3NH2 + NaOH CH3COONa + CH3NH2.

D.

CH3-CH2-COO-NH3-C2H5 + NaOH CH3-CH2-COONa + C2H5NH2+ H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH  CH3-CH2-COONa + CH3NH2 + H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...