Cho dòng điện i = cos(100πt + φ) (A) chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm L =  F. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 400 V. Kết luận nào sau đây là chính xác?

A.

Cuộn dây là thuần cảm.

B.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 200 Ω.

C.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

D.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...