Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(100πt) (V). Điện dung của tụ điện c =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp trên hai đầu tụ điện trễ pha hơn so với điện áp của đoạn mạch một góc , giá trị L đó là:

A.

H.

B.

H.

C.

H.

D.

H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H.

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp, điện áp của tụ điện luôn trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch . Mà theo đầu bài, thay đổi L để điện áp của tụ điện trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch , tức là để điện áp của hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. Khi đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện

ωL – = 0 L = = = H.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...