Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos(100πt) (V), R =120 Ω, C =  F. Khi thay đổi L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Xác định giá trị của L khi đó?

A.

L = H.

B.

L = H.

C.

L = H.

D.

L = H.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...