Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa  hai đầu mạch AB là u = 170cos(100πt) (V), R = 80 Ω, c =  F. Khi thay đổi L, thấy có hai giá trị của L để công suất tiêu thụ của mạch là 80 W. Hai giá trị đó là:

A.

L1 = H; L2 = H.

B.

L1 = H; L2 = H.

C.

L1 = H; L2 = H.

D.

L1 = H; L2 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L1 = H; L2 = H.

Dung kháng của tụ điện: ZC = = 90 Ω; P = UIcosφ = RI2 I2 = = 1 A.

Z = =

R2 + (ZL – ZC)2 = ()2

802 + (ZL – 200)2 = (170)2 ZL1 = 350 Ω; ZL2 = 50 Ω

L1 = H; L2 = H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...