Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos(100πt) (V), R = 120 Ω, C =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá cực đại. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là:

A.

150 V.

B.

204 V.

C.

183 V.

D.

250 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

250 V.

Dung kháng của tụ điện: ZC = = 90 Ω.

Điện áp trên hai đầu cuộn cảm được xác định:

UL = ZL = ZL =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZC + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZL = = 250 Ω L = = H.

Giá trị cực tiểu của y được xác định: ymin =

Khi y đạt giá trị cực tiểu thì UL đạt giá trị cực đại:

ULmax = = 250 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...