Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó L có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 250cosωt (V). Biết rằng tỉ số = 2. Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm và trên hai đầu tụ điện?

A.

UC = UL < 250 V.

B.

UC = UL = 500 V.

C.

UC = 2UL.

D.

UC = UL.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

UC = UL = 500 V.

Ta có: I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ZL = ZC ωL – = 0 Imax = .

Mặt khác, UC = ImaxZC; UL = ImaxZL  UC = UL = ImaxZC = ImaxZL

UC = UL = ImaxZL = ZL = 2U = 500 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...