Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều u = 120cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Điện trở R = 240 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L =  H. Thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị điện dung C bằng:

A.

F.

B.

F.

C.

F.

D.

F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F.

Cảm kháng của cuộn dây: ZL = ωL = 100π = 320 Ω.

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZL + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZC = = 500 Ω C = F.

Vì UC = nên khi hàm số y đạt giá trị cực tiểu thì UC đạt giá trị cực đại. Vậy với F thì điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...