Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị điện áp cực đại trên hai đầu cuộn cảm bằng:

A.

ULmax = .

B.

ULmax = .

C.

ULmax = .

D.

ULmax = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ULmax = .

Điện áp trên hai đầu cuộn cảm được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = =

y = y = + 1

Đặt x = , điều kiện x > 0 y = x + 1.

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến x là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh:

x =

  ω2 = , với điều kiện x > 0  2LC – R2C2 > 0   > R2

ymin =

Vậy với ω2 = f = thì hàm số y đạt giá trị cực tiểu và UL đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu cuộn cảm được xác định: ULmax = = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...