Cho đoạn mạch điện trở $10\,\,\Omega $, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ cùa mạch là

A. 24 kJ.
B. 40 J.
C. 2,4 kJ.
D. 120 J.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...