Cho đoạn mạch điện trở $10\,\,\Omega $, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ cùa mạch là

A. 24 kJ.
B. 40 J.
C. 2,4 kJ.
D. 120 J.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...