. Cho đoạn lệnh sau: a:= -3; b:= 1; c:=3; For i:= 1 to 3 do Begin a:= a-b; b:= a+b; end; c:= a+b-c; write(c ); Kết quả hiển thị lên màn hình là gì?

A.

3

B.

-1

C.

-7

D.

-5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:-1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...