Cho đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả giá trị tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại một điểm là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vnhoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...