Cho đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vncó hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm của phương trình (1) nên theo Vi-et ta có: Trac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó: Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn ( thỏa (*)) Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...