Cho đồ thị (C) :  Với giá trị nào sau đây của m thì (C) có ba đường tiệm cận ?

A.

m = 0

B.

m = 1

C.

m = 

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...