Cho đồ thị (C) :  Với giá trị nào sau đây của m thì (C) có ba đường tiệm cận ?

A.

m = 0

B.

m = 1

C.

m = 

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Để (C) có ba đường tiệm cận thì m phải có giá trị sao cho hai nghiệm của mẫu không làm triệt tiêu tử và bậc

của tử là bậc ba lớn hơn bậc mẫu một bậc, tức là:



Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...