Cho đồ thị biểu diễn hàm số y = f(x) thì phát biểu sai là.

A. f(x) > 0; x (d;e)
Trac nghiem online - cungthi.vn
B. f’(x) > 0; x (c;d)
C. Hàm số tăng trên (a;b).
D. f(x) < 0; x (b;c)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...