Cho đồ thị biểu diễn hàm số y = f(x) thì phát biểu sai là.

A. f(x) > 0; x (d;e)
Trac nghiem online - cungthi.vn
B. f’(x) > 0; x (c;d)
C. Hàm số tăng trên (a;b).
D. f(x) < 0; x (b;c)
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Nhìn vào đồ thị dễ dàng thấy đồ thị nằm từ trục Ox trở lên f(x) 0; x R.

Từ nhận xét trên, ta thấy được ngay phương án D là SAI. Lời bình: cần luyện tập các phản xạ đầu tiên khi gặp các đồ thị như lời giải câu 3 đã thực hiện, nó giúp ta rút ngắn thời gian làm bài rất nhiều.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...