Cho dãy chuyển hóa:

Kết luận dưới đây không hợp lí: 

A.

A là axetilen. 

B.

B là ancol etylic.

C.

D là etilen.

D.

F là etyl axetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B là ancol etylic.

(1) 2CH4  CH ≡ CH + 3H2

(2) CH ≡ CH + H2  CH2 = CH2

(3) CH2 = CH2 + O2  CH3CHO

(4) CH2 = CH2 + HOH  CH3CH2OH

(5) CH ≡ CH + HOH  CH3CHO

(6) CH3CHO + O2  CH3COOH

(7) CH3CHO + H2  CH3CH2OH

(8) CH3CH2OH + CuO  CH3CHO + Cu + H2O

(9) CH3CH2OH + O2  CH3COOH + H2O

(10) CH3COOH + CH3CH2OH  CH3COOC2H5 + H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...