Cho dãy chuyển hóa:

A A Poli (vinyl axetat)

D và H là:

A.

D là CH≡CH, H là CH3COONa.

B.

D là CH3CH2OH, H là CH2=CH2.

C.

D là CH3COONa, H là CH3CHO.

D.

D là CH4, H là CH3CH2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D là CH4, H là CH3CH2OH.

Các đại lượng trong dãy chuyển hóa là:

A: CH3COOCH=CH2

B: CH3COONa

E: C2H2

D: CH4 

G: CH3CHO

H: CH3CH2OH

K: CH3COOH

Lưu ý: H có thể là CH3COONH4.

Phương trình phản ứng:

CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO

CH3COONa + NaOH  CH4 + Na2CO3

CH3CHO + H CH3CH2OH

2CH4  C2H2 + 3H2

2CH3CH2OH + O2  2CH3COOH + 2H2O

CH3COOH + CH≡CH  CH3COOCH=CH2

nCH3COOCH=CH2  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...