Cho dãy chác chất: tinh bột, protein, vinyl fomat, anilin, mantozo. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên?         

A.

A: Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

B.

B: Có 2 chất có tính lưỡng tính.  

C.

C: Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.  

D.

D: Có 1 chất làm mất màu nước brom.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C vinyl fomat và mantozơ là hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...