Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Trac nghiem online - cungthi.vn. Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...