Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Trac nghiem online - cungthi.vn. Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...