Cho dãy các chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Cr2+, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là :

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...