Cho chuỗi phản ứng:

Al H2 Al Al2S3 Al Al(NO3)3 Al2(SO4)3

Có bao nhiêu phản ứng có thể thực hiện được?

A.

4. 

B.

5.

C.

3. 

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...