Cho chuỗi phản ứng:

Al H2 Al Al2S3 Al Al(NO3)3 Al2(SO4)3

Có bao nhiêu phản ứng có thể thực hiện được?

A.

4. 

B.

5.

C.

3. 

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...