Cho chuỗi biến đổi sau:

Khí CO2  Tinh bột  Glucozơ  Ancol etylic. Hãy chọn câu đúng:

A.

(1) là phản ứng quang hợp, (2) là phản ứng lên men, (3) là phản ứng thuỷ phân.

B.

(1) là phản ứng quang hợp, (2) là phản ứng thuỷ phân, (3) là phản ứng lên men.

C.

(1) là phản ứng thuỷ phân, (2) là phản ứng quang hợp, (3) là phản ứng lên men.

D.

(1) là phản ứng lên men, (2) là phản ứng quang hợp, (3) là phản ứng thuỷ phân.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...