Cho chuỗi biến đổi sau:

Khí CO2  Tinh bột  Glucozơ  Ancol etylic. Hãy chọn câu đúng:

A.

(1) là phản ứng quang hợp, (2) là phản ứng lên men, (3) là phản ứng thuỷ phân.

B.

(1) là phản ứng quang hợp, (2) là phản ứng thuỷ phân, (3) là phản ứng lên men.

C.

(1) là phản ứng thuỷ phân, (2) là phản ứng quang hợp, (3) là phản ứng lên men.

D.

(1) là phản ứng lên men, (2) là phản ứng quang hợp, (3) là phản ứng thuỷ phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1) là phản ứng quang hợp, (2) là phản ứng thuỷ phân, (3) là phản ứng lên men.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...