Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền $_{25}^{56}Mn$ ta thu được đồng vị phóng xạ $_{25}^{56}Mn$. Đồng vị phóng xạ $_{25}^{56}Mn$ có chu trì bán rã T = 2,5h và phát xạ ra tia $\beta $-. Sau quá trình bắn phá $_{25}^{56}Mn$ bằng nơtron kết thúc người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số nguyên tử $_{25}^{56}Mn$ và số lượng nguyên tử $_{25}^{56}Mn$ = 10-10. Sau 10 giờ tiếp đó thì tỉ số giữa nguyên tử của hai loại hạt trên là:

A. 1,25.10-11
B. 3,125.10-12
C. 6,25.10-12
D. 2,5.10-11
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...