Cho chất Xvaof dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng bạc. Chất X có thể là chất nào dưới đây

A.

glucozo

 

B.

saccarozo

C.

fructozo

D.

axetandehit

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...