Cho chất Xvaof dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng bạc. Chất X có thể là chất nào dưới đây

A.

glucozo

 

B.

saccarozo

C.

fructozo

D.

axetandehit

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...