Cho chất biến hóa: CH3COOCH=CH2

Các chất A, B, X lần lượt là:

A.

CH2=CH-OH, CH3COOH, CH≡CH.

B.

CH3CHO, CH3COOH, CH2=CH–OH.

C.

CH3CHO, CH3COOH, CH≡CH.

D.

CH3CHO, CH3OH, CH2=CHCOOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3CHO, CH3COOH, CH≡CH.

C2H2 + H2O CH3CHO (A)

CH3CHO + O2 CH3COOH (B)

CH3COOH + CH≡CH (X) CH3COOCH=CH2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...