Cho cấu trúc di truyền của 1 quần thể người về hệ nhóm máu A, B, O : 0,251 IA + 0,20IAI0 + 0,09IBIB + 0,121BI0 + 0,30IAIB + 0,04I0I0 = 1. Tần số tương đối các alen IA, IB, I0 lần lượt là:

A.

0,3 : 0,5 : 0,2.

B.

0,5 : 0,2 : 0,3.

C.

0,5 : 0,3 : 0,2.

D.

0,2: 0,5 : 0,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,5 : 0,3 : 0,2.

+ Tần số của alen IA = 0,25 + (0,2 : 2) + (0,3 : 2) = 0,5 + Tần số của alen IB = 0,09 + (0,12 : 2) + (0,3 : 2) = 0,3 + Tần số của alen I0 = 1 - (0,5 + 0,3) = 0,2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...