Cho cấp số nhân (un) biết Sn = 3n - 1. Giá trị của u1 và q bằng

A.

u1 = 2; q = 3.

B.

u1 = 3; q = 2.

C.

u1 = 4; q = 3.

D.

u1 = 3; q = 4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...