Cho cấp số cộng (un). Đặt Sn=u1+u2+u3+... +un.

Khi đó câu sau đây đúng là

A.

Sn=n2(u1+un).

B.

Sn=n2[2u1+(n-1)d].

C.

cả A, B đều đúng.

D.

A đúng, B sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lý thuyết cấp số cộng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...