Cho cân bằng (trong bình kín) sau : CO (k) + H2O (k) -> CO2 (k) + H2 (k) ΔH < 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ ;

(2) thêm một lượng hơi nước ;

(3) thêm một lượng H2 ;

(4) tăng áp suất chung của hệ ;

(5) dùng chất xúc tác.

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :

A. (1), (4), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...