Cho cân bằng sau : H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vnH >0. Hãy cho biết dãy yếu tố nào sau đây đều làm chuyển dịch cân bằng ?

A. nhiệt độ, áp suất, nồng độ.
B. nhiệt độ, nồng độ.
C. nhiệt độ, nồng độ và xúc tác.
D. nhiệt độ, áp suất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...