Cho cân bằng hoá học sau:

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O; KC = 4.

Nồng độ đầu của C2H5OH và CH3COOH lần lượt là 1M và 2M. Khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thành phần % ancol etylic bị este hoá là:

A.

80%.

B.

68%.

C.

75%.

D.

84,5%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...