Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k); H > 0. Cân bằng không bị chuyển dịch khi

A. giảm áp suất chung của hệ.
B. giảm nồng độ HI.
C. tăng nhiệt độ của hệ.
D. tăng nồng độ H2.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...