Cho các ý sau:

(I) Tế bào nhân thực

(II) Thành tế bào bằng xenlulozo

(III) Sống tự dưỡng

(IV) Cơ thể đơn bào hoặc đa bào dạng sợi

(V) Không có lục lạp, không di động được

(VI) Sinh sản bằng bào tử hoặc nảy chồi

Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm?

A. 1    
B. 3   
C. 2   
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...